Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố.

Đăng ngày 16 - 03 - 2023
Lượt xem: 246
100%

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỷ thuật, quốc phòng - an ninh của Tỉnh, có 16 đơn vị hành chính (15 phường, 01 xã), với dân số trên 168.000 người. Phía Bắc giáp Huyện Ninh Hải, phía Tây giáp huyện Ninh Sơn, phía Nam giáp huyện Ninh Phước, phía Đông giáp Biển Đông; có đường sắt Bắc Nam và Quốc lộ 1A chạy qua và nhiều công trình quan trọng về quốc phòng - an ninh.

 

Bám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo tại Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, địa  phương mình đều đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hoá các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm được đề ra trong Chỉ thị  để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, và đã cơ bản phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên từng địa bàn, từng cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 07-CT/TU. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy cũng luôn quan tâm quán triệt, phổ biến Chỉ thị 07-CT/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng của mình quản lý, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các kế hoạch của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống ma túy, nhất là vai trò nêu gương của người đừng đầu, không để cán bộ, đảng viên và người thân của mình vi phạm. Đến nay hầu hết cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố đều cơ bản chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, hạn chế được cán bộ, đảng viên vi phạm về ma túy xuống mức thấp nhất.

Xác định phải đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống và kiểm soát ma túy với nhiều hình thức phù hợp, phong phú với đặc điểm tình hình của địa bàn, qua đó giúp Nhân dân nhận thức rõ hiểm họa từ ma túy, tính cấp bách của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy; hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống và kiểm soát ma túy được gắn với các phong trào của các ngành, đoàn thể quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Các nội dung phòng, chống và kiểm soát ma túy được tuyên truyền cụ thể đến các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, thanh thiếu niên, học sinh các trường học; trong đó tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao về ma túy. Đã chủ động hướng các hoạt động tuyên truyền vào các địa bàn dân cư, khu phố trọng điểm, lồng ghép giữa tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội với việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội ở địa phương.

Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc thành phố đã phối hợp tổ chức 07 lượt nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt… cho hơn 1.000 lượt hội viên, cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức và hơn 2.000 lượt quần chúng Nhân dân tham gia.
Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền tập trung tại các trường học, với 67 lượt với trên 40.000 giáo viên, học sinh tham dự; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 2.110 học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên tại 16/16
phường, xã; tuyên truyền hơn 3.126 lượt qua hệ thống loa lưu động của các phường, xã. Lắp đặt bảng thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm ma túy tại 04 điểm công cộng trên địa bàn thành phố; 100 bản thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các khu chung cư, đồng thời làm việc với
Ban Quản lý các khu chung cư trên địa bàn thành phố về nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa các loại tội phạm, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm... Công an thành phố viết 400 tin bài về kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các trang Zalo O.A của Công an thành phố và Công an phường, xã đăng tải, chia sẻ 2.680 tin bài; trang fanpage “An ninh trật tự thành phố Phan RangTháp Chàm” đăng tải hơn 614 tin bài… góp phần tuyên truyền, nâng cao cảnh giác của Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm.
Công an thành phố phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức 14 buổi phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trước cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 1.820 lượt người tham dự; Công an các phường, xã tham mưu tổ chức 122 buổi họp dân, phát động phong trào tại 115 thôn, khu phố với trên 20.500 lượt người tham dự. Kiểm tra 606 lượt trên tổng số 301 cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện, lập biên bản nhắc nhở 49 cơ sở; phát hiện 94 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức kiểm tra cư trú đột xuất 3.669 lượt
(881 lượt nhà cho thuê theo tháng, 654 lượt hộ gia đình, 2.134 lượt đối tượng), phát hiện 230 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức phát động, duy trì các phong trào như “Vì mái trường không có ma túy”, “Hội phụ nữ không có chồng con, hội viên nghiện ma túy”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, ... Tiếp tục duy trì hoạt động
của một số mô hình hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Tổ tuần tra Nhân dân gắn với vận động tuyên truyền phòng, chống ma túy” tại khu phố 6, phường Đô vinh,
gồm 07 thành viên; Mô hình “Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và không có tệ nạn ma túy” tại công ty TNHH May
Tiến Thuận; Mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” tại 16 phường, xã.

Công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy được
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Hằng năm, Công an thành
phố phối hợp Công an tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
tiến hành rà soát, thống kê đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy tại các phường, xã, để đánh giá thực trạng, diễn biến của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, nhằm đề ra các giải pháp kiềm chế sự gia tăng của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời có biện pháp quản lý phù hợp; qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 07, phát hiện 495 đối tượng ma túy mới, tăng 173 đối tượng so với giai đoạn 2019 - 2021 (495/322), loại ra khỏi danh sách quản lý 729 đối tượng ma túy cũ, tăng 486 đối tượng so giai đoạn 2019-2021 (792/306). Công tác cai nghiện, quản lý người nghiện luôn được Ban Thường vụ
Thành ủy quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xem đây là một giải pháp để làm giảm sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy; đã tiến hành lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại phường, xã đối với 110 trường hợp, lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc 43 trường hợp và 23 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện; lập 16 hồ sơ quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện ma túy; quản lý 292 người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 07 vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định: Công tác tuyên truyền mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự đa dạng, phong phú, chưa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân; Một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, người lao động nhận thức chưa đầy đủ tác hại của ma túy để phòng tránh. Tỷ lệ người nghiện mới hàng năm còn tăng cao; Hiệu quả của công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng còn thấp, tỷ lệ tái nghiện còn cao; Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp đã có nhiều cố gắng và thực hiện rất nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý triệt để, mạnh mẽ với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhưng đến nay vẫn chưa có phường, xã nào xóa được tội phạm và tệ nạn ma túy; Cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện kỹ thuật, kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy, xét nghiệm, tầm soát người nghiện trên diện rộng tuy đã được quan tâm hỗ trợ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và vẫn còn nhiều khó khăn.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 07-CT/TU, với mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy, từng bước hoàn thành mục tiêu không còn phường, xã trọng điểm về ma túy trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế
hoạch số 188-KH/TU ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt
và thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy với nhiều hình thức phong phú, sinh động để xây dựng lối sống lành
mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm ma túy và
đấu tranh có hiệu quả với những hành vi vi phạm về ma túy.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chủ động dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên về tệ nạn ma túy. Quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân từng bước xóa bỏ sự kỳ thị, xa lánh đối với các đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ các đối tượng có cuộc sống ổn định, hòa nhập với xã hội.

4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa các tụ điểm, các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ
chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh, trật tự (quán bar, karaoke, nhà nghỉ...).

5. Các cơ quan điều tra, tố tụng, thi hành án thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm hành vi phạm tội về ma túy, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

                                                                                    

 

 

 

 

   
   
   
   

Tin liên quan

Hội nghị rút kinh nghiệm kết quả giao nhận quân năm 2024(28/03/2024 2:16 CH)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI QUÂN NHÂN NHIỆM KỲ 2024 - 2026(25/03/2024 7:59 SA)

Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của lực lượng vũ trang thành phố PRTC(01/03/2024 4:02 CH)

Lễ giao nhận quân năm 2024 của thành phố PRTC(26/02/2024 4:43 CH)

Gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trong Quân đội trở về địa phương năm 2024(29/01/2024 8:18 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị rút kinh nghiệm kết quả giao nhận quân năm 2024(28/03/2024 2:16 CH)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI QUÂN NHÂN NHIỆM KỲ 2024 - 2026(25/03/2024 7:59 SA)

Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của lực lượng vũ trang thành phố PRTC(01/03/2024 4:02 CH)

Lễ giao nhận quân năm 2024 của thành phố PRTC(26/02/2024 4:43 CH)

Gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trong Quân đội trở về địa phương năm 2024(29/01/2024 8:18 SA)

41 người đang online
°