• Để thực hiện định hướng phát triển chung và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; Ủy ban nhân dân Tỉnh và Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tập trung huy động các nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi...

  • Phát triển chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp; tập trung phát triển chăn nuôi gia súc có sừng như:  bò, dê, cừu theo hướng hàng hóa để có thể cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng...

  • Phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, trong đó công nghiệp chế biến là động lực; hình thành một số sản phẩm chủ lực của địa phương như nông, thủy sản xuất khẩu, bia, rượu,...

1 
1 người đang online
°