ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
Lượt xem: 162
100%

Năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh có những thuận lợi cùng với khó khăn, thách thức đan xen; nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; với với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết liệt - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã không ngừng năng động, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Trng năm đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả đạt được trong những năm qua; đồng thời xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đồng thời đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ với các giải pháp đột phá, khả thi và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

 

Có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch với nhiều điểm sáng nổi bật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa - xã hội có những chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực; tạo điều kiện, tiền đề vững chắc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố thực hiện khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Xây dựng Đảng thật sự Trong sạch vững mạnh toàn diện

Chú trọng xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tập trung thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

   Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng được chú trọng, tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Phan Rang - Tháp Chàm” năm 2023. Thông qua Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước; lan tỏa việc học tập và làm theo Bác; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.  

Triển khai thực hiên hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/12/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm và duy trì thường xuyên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Tăng cường công tác giám sát, kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm .

Hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp bảo đảm đúng quy định. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả nổi bật. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, đã và đang tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

              Phát triển kinh tế nhanh, bền vững  

             Đặc biệt năm 2023, với cơ chế chính sách đặc thù được tỉnh phân cấp cho thành phố quản lý và các nghị quyết chuyên đề đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả tất cả nguồn lực và tiềm năng, lợi thế đã góp phần nâng giá trị sản xuất đạt trên 8.570 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ, đạt 100,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 12,28% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản trong năm đạt trên 13.400 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ. Năng lực tàu thuyền đảm bảo hoạt động khai thác hải sản hiện có gần 400 chiếc, tổng công suất gần 95.000 CV. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 770 tỷ đồng, đạt 112,9% kế hoạch. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021 – 2025; đến nay đã cơ bản đạt được 54/63 tiêu chí đô thị loại II theo Nghị quyết số 26 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức khai trương và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC); triển khai xây dựng đô thị thông minh thành phố giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; các Chỉ số PAPI, SIPAS tiếp tục duy trì ở thứ hạng cao; đặc biệt Chỉ số đánh giá về chuyển đổi số (DTI)Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)- thành phố tiếp tục là đơn vị đứng đầu trong 07 huyện, thành phố của tỉnh.  

Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau  

Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cũng đã được tập trung chỉ đạo; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho người có công; thực  hiện  hiệu  quả Nghị quyết  04-NQ/TU, ngày 23/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công  tác  giảm  nghèo  bền  vững, giai đoạn  2021 -2025 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; đạt được  kết quả nổi bật, đến nay  hộ nghèo còn 0,97% (giảm 0,33% so với năm 2022); hộ cận nghèo còn 2,50% (giảm 0,61% so với năm 2022); Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo mục tiêu "Dạy thực, học thực, đánh giá thực". Chất lượng dạy và học được nâng lên. Tham gia các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh như: Olympic tiếng Anh trên Internet, Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52; thi giáo viên dạy giỏi, thi chọn học sinh giỏi, Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật, “Em yêu Lịch sử”… đều đạt thành tích cao. Quy mô trường lớp các cấp học từng bước được nâng cấp, mở rộng; cơ sở vật chất được tăng cường đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Đến nay, thành phố có 19/43 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 44,19% - trong đó có 04/09 trường trung học cơ sở, 11/24 trường tiểu học và 04/10 trường mầm non. (hình ảnh cơ sở vật chất các trường học)

          Phong trào tập luyện thể dục - thể thao được đông đảo Nhân dân quan tâm, thu hút nhiều người tham gia. Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; công tác trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm; đến nay trên địa bàn thành phố có 01 Di tích Quốc gia đặc biệt; 05 Di tích cấp Quốc gia; 19 Di tích cấp tỉnh, trong đó có 02 di tích được công nhận 2023. Tập trung xây  dựng  nếp  sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh, con người  thành  phố thân  thiện, văn minh. Trong năm đã tổ chức thành công Giải Việt dã truyền thống và đặc biệt là tổ chức thành công sự kiện “Tuần lễ Văn hoá Ẩm thực gắn với các hoạt động Thể thao và Du lịch” thành phố PRTC năm 2023 được diễn ra từ ngày 28/12/2023 đến ngày 30/12/2023 tại Công viên Biển Bình Sơn và Quảng trường 16 tháng 4. Đây là sự kiện lần đầu tiên thành phố tổ chức với quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo trên tất cả các phương diện. Sự kiện đã thể hiện được nét đặc sắc của văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của thành phố đến với bạn bè, du khách và nhân dân. Qua đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa quê hương Phan  Rang-Tháp  Chàm đến với du khách gần xa. Duy trì thực hiện chương trình mục tiêu y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; chủ động kiểm soát, khống chế kịp thời các dịch bệnh...Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên.  

Giữ vững Quốc phòng – An ninh  

Xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng yếu trong các đợt cao điểm, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng, an toàn; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.  

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả; tăng cường củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ  an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…ở các cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư. Thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và  xác thực điện  tử phục vụ chuyển đổi  số quốc gia giai đoạn  2022 - 2025,  tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, địa  phương; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

   Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết liệt - Linh hoạt - Sáng tạo – Tăng tốc- Hiệu quả”; Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” và tinh thần: “Nhận thức là phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng phải kịp thời, xử lý phải nghiêm minh”, Bước vào năm 2024, tin tưởng rằng với sự năng động, đổi mới sáng tạo và ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển, với khí thế mới, vận hội mới và tinh thần thi đua mới, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành đô thị thông minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh! 

Mừng Xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

 

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐỒNG CHÍ CHÂU THỊ THANH HÀ – UVTV TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ TRAO HUY HIỆU 75 TUỔI ĐẢNG(01/02/2024 4:01 CH)

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐỒNG CHÍ CHÂU THỊ THANH HÀ – UVTV TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ TRAO HUY HIỆU 75 TUỔI ĐẢNG(01/02/2024 4:01 CH)

25 người đang online
°