Thành phố PRTC: Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đăng ngày 28 - 07 - 2023
Lượt xem: 85
100%

Trong năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố: Kế hoạch 71/KH-UBND ngày 07/3/2023 về thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND thành phố triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 22/2/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về củng cố Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố về phân bổ kinh phí sự nghiệp và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thành phố và Uỷ ban nhân dân các phường, xã để thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn; duy trì sinh hoạt Ban chỉ đạo định kỳ và đột xuất để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sau khi ban hành văn bản, đã tổ chức triển khai, quán triệt đến Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; các cơ quan, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân 16 phường, xã.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Thành ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã; Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, đầy đủ, đến tận người dân, có hiệu quả và đúng quy định. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thành phố.

 Thực hiện Quyết định 68/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơquan, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND ngàỳ 16/3/2023 về phân bổ kinh phí sự nghiệp và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã để thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Tổng  kinh phí phân bổ thực hiện năm 2023 hơn 9,2 tỉ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện giải ngân 100% kinh phí phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

 Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo góp phần thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo của Thành uỷ, HĐND thành phố đề ra.

Triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương. Phấn đấu cuối năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,15%/năm và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,20%. Phấn đấu 100% hộ thoát nghèo không tái nghèo. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm, đào tạo nghề. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.  Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 3087/UBND-LĐTBXH ngày 17/7/2023 về việc đăng ký kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Gồm các dự án:

1. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

2. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (nông, lâm, ngư nghiệp) cho người nghèo theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kết nối giữa người sản xuất và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, ưu tiên phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương.

b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo

 3. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người cận nghèo sinh sống trên địa bàn thành phố.

b) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

4. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững,

b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều. Nội dung hoạt động: Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, ấn phẩm,.. truyền thông về giảm nghèo bền vững; Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo; Tổ chức truyền thông tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới; Tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo;

5. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình

a) Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình. Nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; tổ chức hội thảo, hội nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo.

 b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo định kỳ, hằng năm hoặc đột xuất;Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; tổ chức điều tra, đánh giá giữa kỳ ở các cấp;Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo ở các cấp.

Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình từ Ngân sách Trung ương năm 2024 là 6.437 triệu đồng

Tin liên quan

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Phường Phủ Hà tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (09/08/2023 8:36 SA)

Tin mới nhất

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự...(15/08/2023 7:46 SA)

99 người đang online
°