CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Đăng ngày 24 - 03 - 2023
Lượt xem: 79
100%

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhấn mạnh “ Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

 

     

    Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đổi mới đất nước, đảng ta đã nhiều lần khẳng định tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Việc phát triển kinh tế trên nền tảng tri thức ngày càng lớn thì các yếu tố văn hóa ngày càng giữ vai trò quyết định. Do vậy, quá trình chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để phát triển kinh tế cần nắm được yếu tố về con người, bản sắc văn hóa, tập quán, phong tục thì mới thực hiện thành công. Trước những yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của người tiêu dùng thì các sản phẩm kinh tế, dịch vụ cần có bản sắc văn hóa trong sản phẩm thì khả năng cạnh tranh càng cao.

      Chiến lược phát triển văn hóa cần chú ý phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như: Công nghiệp điện ảnh, phát thanh truyền hình, vui chơi giải trí...để trở thành ngành kinh tế đặc thù gắn chặt văn hóa với kinh tế. Ở nước ta bước vào thời kỳ đổi mới trên các diễn đàn Hội thảo, hội nghị đã nhiều lần khẳng định sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, nhưng nhiều nơi chưa được quán triệt và thực hiện tốt làm cho hoạt động sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật bị giảm sút ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa và sự bền vững của tăng trưởng kinh tế. Việc xây dựng con người và phát triển con người là nhân tố hàng đầu quan trọng trong mọi quá trình sản xuất phát triển kinh tế. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta tiếp tục khẳng định phát triển nguồn lực trọng tâm là giáo dục đào tạo và là mục tiêu cao nhất trong khâu đột phá làm chuyển động tình hình kinh tế xã hội, trong đó thước đo của phát triển văn hóa chính là sự phát triển con người. Phát triển văn hóa là phát triển về nhân cách, lối sống, nếp sống, chất lượng cuộc sống và tinh thần của con người, của cộng đồng và của xã hội. Văn hóa sống tốt đẹp, nếp sống lành mạnh, con người và xã hội sẽ trở thành con người có văn hóa, xã hội có điều kiện phát triển và tiến bộ.

      Từ những cơ sở đó nhiệm vụ xây dựng văn hóa và con người là một trong các khâu đột phá chiến lược của đảng trong giai đoạn phát triển bền vững đất nước ở giai đoạn mới.

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Tin liên quan

UBND THÀNH PHỐ PRTC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ...(31/05/2023 4:31 CH)

Ban Thường vụ Thành ủy PRTC tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành...(30/05/2023 4:35 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ PRTC THĂM, CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬN ĐẢN NĂM 2023(29/05/2023 4:26 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ PRTC DỰ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 (26/05/2023 4:11 CH)

Hội nghị trực tuyến Học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu...(23/05/2023 3:37 CH)

Tin mới nhất

UBND THÀNH PHỐ PRTC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ...(31/05/2023 4:31 CH)

Ban Thường vụ Thành ủy PRTC tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành...(30/05/2023 4:35 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ PRTC THĂM, CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬN ĐẢN NĂM 2023(29/05/2023 4:26 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ PRTC DỰ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 (26/05/2023 4:11 CH)

Hội nghị trực tuyến Học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu...(23/05/2023 3:37 CH)

36 người đang online
°