ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Đăng ngày 02 - 03 - 2023
Lượt xem: 125
100%

Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 03/11/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 16/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch số 185-KH/TU, ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc phát triển đảng viên mới năm 2023.

 

Theo đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023 theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; năm 2023, Đảng bộ thành phố kết nạp 180 đảng viên mới và được phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; việc kết nạp đảng viên phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng; coi trọng cả số lượng và chất lượng. Việc bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng phải được thực hiện thường xuyên không để tình trạng thiếu hụt về nguồn kết nạp đảng.

Trong đó, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, khu vực ngoài Nhà nước, nông dân, trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên, người có tôn giáo, ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số theo phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên"; chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên là người đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn, khu phố, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện việc rà soát, sàng lọc, giáo dục, giúp đỡ đảng viên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Từ năm 2020 đến 2022, toàn thành phố kết nạp 372 đảng viên, trong đó: năm 2020 kết nạp 85 đảng viên mới, đạt 59,03% chỉ tiêu; năm 2021 kết nạp 150 đảng viên mới, đạt 104,17% chỉ tiêu; năm 2022 kết nạp 147 đảng viên mới, đạt 100,68% chỉ tiêu.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên mới. Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân.

Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ Thành ủy PRTC đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

* Đối với các tổ chức cơ sở đảng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân về truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước..., về vị trí, vai trò của Đảng; nâng cao nhận thức về công tác phát triển đảng viên mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, trong đó chú trọng chỉ đạo, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng.

- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch; tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê, phân tích chất lượng quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng; rà soát số lượng quần chúng ưu tú đã được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hoàn tất hồ sơ kết nạp Đảng theo chỉ tiêu được giao gửi về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 31/10/2023 để thẩm tra, xác minh vấn đề lịch sử chính trị.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, khu vực ngoài Nhà nước, nông dân, trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên, người có tôn giáo, ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số theo phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên"; chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên là người đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn, khu phố, chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Đối với Đảng bộ các Trường THPT, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ phấn đấu làm theo lời Bác, nâng cao hiểu biết về Đảng, nhất là nhận thức về mục tiêu lý tưởng của Đảng để thể hiện rõ động cơ, ý thức phấn đấu vào Đảng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong việc bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng học sinh; đẩy mạnh phong trào hoạt động của đoàn thanh niên trong nhà trường góp phần tích cực vào mục tiêu đào tạo của trường, rèn luyện thanh niên, học sinh tham gia xây dựng Đảng.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao dồi kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là nghiệp vụ công tác tổ chức đảng, đảng viên cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ chuyên trách công tác Đảng về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó tổ chức thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, nhất là các quy trình, thủ tục về công tác phát triển đảng viên.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giám sát, kiểm tra tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; kịp thời nắm bắt tư tưởng chính trị của đảng viên, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên đúng quy định, đảm bảo thực chất để xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, tiêu biểu, là tấm gương cho quần chúng, Nhân dân noi theo. Thực hiện nghiêm quy định, trình tự, thủ tục kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức; quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Thường xuyên thực hiện việc rà soát, sàng lọc, giáo dục, giúp đỡ đảng viên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

* Đối với Liên đoàn Lao động thành phố:

 Tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng công đoàn vững mạnh, kịp thời phát động các phong trào, tạo môi trường tốt cho quần chúng rèn luyện, nhất là các phong trào của công nhân trong các doanh nghiệp nhằm củng cố, phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân. Phát huy vai trò của công đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

* Đối với Ban Thường vụ Thành Đoàn

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên, xây dựng các mô hình để bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động học sinh tham gia các phong trào để rèn luyện ngày càng trưởng thành và nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

                                                                                                                                                                                   

 

Tin liên quan

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy...(12/04/2024 3:31 CH)

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM(11/04/2024 8:39 SA)

Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024)(26/03/2024 7:47 SA)

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN(25/03/2024 7:56 SA)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC QUÝ I(21/03/2024 3:30 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy...(12/04/2024 3:31 CH)

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM(11/04/2024 8:39 SA)

Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024)(26/03/2024 7:47 SA)

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN(25/03/2024 7:56 SA)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC QUÝ I(21/03/2024 3:30 CH)

2 người đang online
°