Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp” đến năm 2025

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
Lượt xem: 207
100%

 

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 28/9/2012 và Chỉ thị 48-CT/TU, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân; khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, đã đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức và trách nhiệm về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo quản, chăm sóc cây xanh, vườn hoa khu vực công cộng được nâng lên; nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay để xây dựng đơn vị, địa phương xanh - sạch - đẹp được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước được nhân rộng; hầu hết, các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết đề ra. Việc huy động các nguồn lực đầu tự được đẩy mạnh; Mặt trận và các đoàn thể tổ chức nhiều phong trào, các hoạt động thiết thực và đã đề xuất các mô hình, hoạt động có hiệu quả. Việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các đề tài khoa học và công nghệ được tăng cường, triển khai thực hiện. Công tác biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp” kịp thời, tạo sự khích lệ, hăng hái trong thi đua. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và chất lượng cảnh quan môi trường tỉnh Ninh Thuận ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU vẫn còn những hạn chế đó là công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa toàn diện, sâu rộng; ý thức bảo vệ môi trường, trồng, giữ gìn, chăm sóc cây xanh, vườn hoa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, khu dân cư của một bộ phận cộng đồng dân cư còn hạn chế, chưa hình thành thói quen tự giác, chậm chuyển biến, nhất là vùng nông thôn, khu dân cư ven biển. Công tác huy động nguồn lực xã hội trong việc xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh sạch-đẹp” còn hạn chế. 

 Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp theo hướng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đảm bảo môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với tiêu chí “Xanh” là hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các - bon, đóng góp vào hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu; “Sạch” là khuyến khích áp dụng việc thực hiện các hoạt động sản xuất sạch hơn, công nghệ sạch tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, “Đẹp” là xây dựng lối sống văn minh, thân thiện với môi trường, hướng đến mục tiêu Ninh Thuận trở thành tỉnh có nền kinh tế xanh, an toàn, bền vững; ngày 13/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 33 - CT/TU về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp” đến năm 2025 .

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức Đảng và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển xanh-sạch-đẹp, thông qua việc quán triệt, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch... đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý hành vi, hoạt động gây ô nhiễm, mất vệ sinh, cảnh quan môi trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và nếp sống văn minh đô thị, nông thôn. 

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, ban hành các chính sách phù hợp để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp; đồng thời tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp. 

3. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tiếp tục duy trì và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đã đạt được; tổ chức thực hiện và đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Chỉ đạo rà soát bổ sung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp-văn minh; duy trì và nhân rộng các mô hình “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch đẹp”, “khu dân cư tự quản về môi trường”, “Chương trình thắp sáng đường quê”,... gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” .  

Ngọc Hương

 

Tin liên quan

LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH MỘT BÃI BIỂN SẠCH – MỘT NINH THUẬN XANH(15/04/2023 3:44 CH)

THÀNH PHỐ PRTC PHÁT ĐỘNG TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023(04/01/2023 2:06 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi...(14/12/2022 9:15 SA)

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI-TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN...(20/11/2022 3:54 CH)

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI-TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN...(07/11/2022 2:05 CH)

Tin mới nhất

LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH MỘT BÃI BIỂN SẠCH – MỘT NINH THUẬN XANH(15/04/2023 3:44 CH)

THÀNH PHỐ PRTC PHÁT ĐỘNG TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023(04/01/2023 2:06 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi...(14/12/2022 9:15 SA)

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI-TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN...(20/11/2022 3:54 CH)

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI-TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN...(07/11/2022 2:05 CH)

29 người đang online
°