UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể

100%


 

        Ủy ban MTTQVN Thành phố

CQ: 02593.823379

Email: uybanmattranprtc@gmail.com

          Hội LHPN thành phố

CQ: 02593.822538, 02593.836629

Email: hoipnpr@yahoo.com.vn

          Hội Cựu chiến binh Thành phố

CQ: 02593.822752

 

          Hội Nông dân thành phố

CQ: 02593.523221; 02593.523119

Email: hoinongdantpprtc@gmail.com

          Đoàn TNCSHCM Thành phố

CQ: 02593.823364

Email: thanhdoanprtc@gmail.com

          Liên đoàn lao động thành phố

CQ: 02593.822603

Email: congdoanthanhpho287@gmail.com

98 người đang online
°