Các phòng ban chức năng

100%

Tên phòng ban

Liên hệ

Quyết định thành lập

1. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố
 

CQ: 02593.823382

Email:vpubnd_tp@ninhthuan.gov.vn

 VP UBND HĐND.pdf

2. Phòng Kinh tế:

 CQ: 02593.823386

Email:phongkte@ninhthuan.gov.vn

 PHONG KINH TE.pdf

3. Phòng Tài nguyên môi trường

 CQ: 02593.823575

Email:phongtnmt@ninhthuan.gov.vn

 PHONG TNMT.pdf

4. Phòng Quản lý đô thị

 CQ: 02592.211223.

Email:phongqldt@ninhthuan.gov.vn

 PHONG QLDT.pdf

5. Phòng Nội vụ:

 CQ: 02593.832280

Email:phongnv@ninhthuan.gov.vn

 

6. Phòng Tài chính – kế hoạch:

 CQ: 02593.822993

Email:phongtckh@ninhthuan.gov.vn

 PHONG TC-KH.pdf

7. Phòng Giáo dục – đào tạo:

 CQ: 02593.820590

Email: phonggddtphanrang@ninhthuan.edu.vn

 Phong GD ĐT.pdf

8. Phòng Văn hóa và thông tin:

 CQ: 02593.822548

Email: phongvhtt@ninhthuan.gov.vn

 PHONG VHTT.pdf

9. Phòng Lao động - TBXH:

 CQ: 02593.834311

Email: pldtbxh@ninhthuan.gov.vn

 LĐ TBXH.pdf

10. Phòng Tư pháp:

 CQ: 02593.824040

Email: phongtp@ninhthuan.gov.vn

 PHONG TU PHAP.pdf

11. Phòng Thanh tra:

 CQ: 02593.823380

Email: thanhtratp@ninhthuan.gov.vn

 THANH TRA.pdf

12. BCH Quân sự Thành phố

CQ: 02593.822994

Email:bchquansutpprtc@gmail.com

 

13. Công an Thành phố

 CQ: 02593.822516

Email:catp@ninhthuan.gov.vn

 

14. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

 CQ: 02593.920621

Email:

 

15. Tòa án nhân dân thành phố 

 CQ: 02593.826485

Email:

 

16. Ban quản lý đầu tư xây dựng

 CQ: 

Email:

 BAN QL DTXD.pdf

11 người đang online
°