Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2024

Đăng ngày 02 - 01 - 2024
Lượt xem: 114
100%

Năm 2023, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng; trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 133% kế hoạch, đây là kết quả xứng đáng được biểu dương vị sự nỗ 5 lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường xã, sự đồng thuận của cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường sẽ có nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, của tỉnh. Trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố xác định với phương châm vừa khắc phục những tồn tại, hạn chế vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để chủ động khắc phục khó khăn và phần đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt và vượt dự toán được giao (378,9 tỷ đồng). Ngày 02/1/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 01/CT- UBND chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2024 .

 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chi cục Thuế thành phố thường xuyên phối hợp với UBND các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với công tác quản lý hộ kinh doanh nộp thuế khoán cả về số lượng hộ và doanh thu, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, tăng cường biện pháp đôn đốc, xử lý cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với thuế khoán hộ kinh doanh và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, không để nợ đọng phát sinh lớn; tiếp tục triển khai công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động kinh doanh thầu xây dựng tư nhân ....

Tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; tập trung công tác kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, thuế, có dư địa thu lớn, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, phấn đấu vượt kế hoạch về số lượng doanh nghiệp được kiểm tra và nâng cao chất lượng từng cuộc kiểm tra; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng cung cấp thông tin, thực hiện giám sát việc kê khai thuế của các doanh nghiệp ngoại tỉnh kinh doanh xây dựng cơ bản.

Tăng cường công tác đôn đốc và cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ đọng, hạn chế nợ mới phát sinh; thu hồi nộp ngân sách kịp thời, đầy đủ tiền thuế, tiến phạt phát hiện qua kiểm tra của cơ quan Thuế, Thanh tra nhà nước và Kiểm toán nhà nước; thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có số thuế nợ lớn, chây ỳ nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; thực hiện phân loại nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng địa bản, từng Đội thuế, từng cán bộ công chức. Phấn đấu đến cuối năm giảm tổng số nợ đọng thuế không quá 5% trên tổng thu ngân sách nhà nước.

Hoàn thành công tác lập bộ lệ phí Môn bài; bộ thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt... năm 2024 của hộ kinh doanh nộp thuế khoán; công khai thông tin theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính; quyết toán bộ thuế hộ khoán năm 2023; quyết toán bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 và triển khai công tác : thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách hành chính, đơn giản thủ tục về thuế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Thực hiện giải quyết khiếu nại; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Thực hiện tốt Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa” trong lĩnh vực thuế; ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của Chỉ cục Thuế thành phố; Tập trung triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân để đẩy nhanh việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu trong quản lý thuế góp phần hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

UBND các phường, xã và Trưởng Ban quản lý các chợ tăng cường biện pháp quản lý đôn đốc các khoản thu phát sinh và nợ đọng trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức điều tra khảo sát hộ kinh doanh đưa vào diện quản lý thu thuế, phí của tất cả các hộ thực tế kinh doanh trên địa bàn; đảm bảo tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành dự toán thu được giao.

  Chủ tịch UBND các phường, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý thu thuế, phí, thu khác trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp quản lý thu các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách phát sinh trên địa bàn. Tập trung xử lý nợ đọng thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt là công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện kiểm kê rà soát đối chiếu số hộ sử dụng đất phi nông nghiệp giữa thực tế và số bộ thuế, đề xuất biện pháp xử lý đối với số liệu chênh lệch. Trọng tâm năm 2024 hoàn thành việc xử lý nợ ảo đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Các Phòng, Ban ngành thuộc thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng Kế hoạch của đơn vị, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT- UBND của Chủ tịch UBND thành phố, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2024.


01(02.01.2024_16h02p56)_signed.pdf

Tin liên quan

Thị trường hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố ổn định trong dịp tết(15/02/2024 4:20 CH)

UBND THÀNH PHỐ CẤP 93 GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG THÁNG ĐẦU NĂM MỚI(19/01/2024 3:00 CH)

Sản lượng khai thác hải sản tăng khá trong tháng đầu năm mới(19/01/2024 2:54 CH)

UBND Thành phố PR-TC tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024(12/01/2024 2:30 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên đia...(02/01/2024 8:44 SA)

Tin mới nhất

Thị trường hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố ổn định trong dịp tết(15/02/2024 4:20 CH)

UBND THÀNH PHỐ CẤP 93 GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG THÁNG ĐẦU NĂM MỚI(19/01/2024 3:00 CH)

Sản lượng khai thác hải sản tăng khá trong tháng đầu năm mới(19/01/2024 2:54 CH)

UBND Thành phố PR-TC tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024(12/01/2024 2:30 CH)

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên đia...(02/01/2024 8:44 SA)

15 người đang online
°