Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới

Đăng ngày 20 - 04 - 2023
Lượt xem: 80
100%

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với việc nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam được tăng cường. Chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đông y thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh từ thành phố đến phường, xã. Hàng năm, Hội Đông y thành phố tổ chức trọng thể các ngày truyền thống…Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố về vai trò, vị trí của nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; các lương y, hội viên tích cực trau dồi y đức, y thuật, chấp hành tốt pháp lệnh hành nghề y dược. Bên cạnh đó, việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân nói chung về Đông y nói riêng của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cơ bản, kịp thời, đầy đủ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; đồng thời đưa các chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó có Đông y vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương.

 

Trong những năm qua, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng khá, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư và phát triển. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất các ngành văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao được tăng cường. Hệ thống y tế của thành phố được quan tâm đầu tư, tập trung nhiều tuyến, đa dạng các loại hình chăm sóc sức khỏe bằng y học hiện đại, y học cổ truyền – dân gian. Hoạt động y dược cổ truyền có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều cơ sở đông y hoạt động có bề dày kinh nghiệm, quy mô và uy tín. Đây là điều kiện thuận lợi để Hội Đông y thành phố phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, nâng cao tuổi thọ người dân, đáp ứng sự phát triển của thành phố đô thị loại II.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Thành ủy tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung được đề ra trong Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư, Thông báo kết luận số 154-TB/TW, ngày 20/02/2014 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 2456-CTr/TU, ngày 27/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua các hoạt động lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cơ quan; các đảng ủy phường, xã quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên; Mặt trận và tổ chức đoàn thể các cấp tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với việc nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam được tăng cường. Chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đông y thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh từ thành phố đến phường, xã. Hàng năm, Hội Đông y thành phố tổ chức trọng thể các ngày truyền thống…Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố về vai trò, vị trí của nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; các lương y, hội viên tích cực trau dồi y đức, y thuật, chấp hành tốt pháp lệnh hành nghề y dược. Bên cạnh đó, việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân nói chung về Đông y nói riêng của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cơ bản, kịp thời, đầy đủ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; đồng thời đưa các chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó có Đông y vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương.

Hệ thống khám, chữa bệnh bằng Đông y được quan tâm củng cố, kiện toàn từ thành phố đến cơ sở. Hiện nay thành phố có 01 Trung tâm Y tế và 14/14 Trạm y tế phường, xã có bộ phận khám, chữa bệnh bằng Đông y, được cung cấp tài liệu, trang thiết bị về phòng, điều trị các chứng bệnh thông thường bằng thuốc Nam và tổ chức khám, chữa bệnh kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Bên cạnh đó, cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ngoài công lập được các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện phát triển. Nhìn chung, trong 15 năm qua, mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh bằng đông y cơ bản được củng cố. Toàn thành phố hiện có 01/01 (100%) Trung tâm Y tế thành phố tổ chức khám và điều trị bệnh bằng y dược cổ truyền do bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền phụ trách; 14/14 (100%) Trạm y tế tổ chức khám và điều trị bằng y dược cổ truyền do y sĩ y học cổ truyền phụ trách; 14/14 (100%) Trạm y tế có khám, chữa bệnh y dược cổ truyền được thanh toán bảo hiểm y tế.

Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước Đông y, Đông dược được củng cố, kiện toàn thường xuyên. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hoạt động với chức năng quản lý Nhà nước về Đông y, Đông dược. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên trách công tác Đông y của thành phố có 02 đồng chí; 15/16 phường, xã có cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, xã theo dõi công tác Đông y trên địa bàn.

Nguồn nhân lực Đông y tại các tuyến được xác lập, hoạt động cơ bản hiệu quả. Ngành Y tế đã tổ chức được đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách theo dõi và tham mưu về công tác y dược cổ truyền ở các cấp. Hiện nay Trung tâm Y tế thành phố trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác y dược cổ truyền đối với Trạm y tế phường, xã. Trong đó, Trung tâm Y tế có 01 cán bộ theo dõi, chỉ đạo về công tác y dược cổ truyền với trình độ y sĩ y học cổ truyền; có 04 trạm y tế phường, xã có cán bộ thực hiện nhiệm vụ về công tác y dược cổ truyền với trình độ y sĩ y học cổ truyền. Hội Đông y thành phố được thành lập ở hai cấp là cấp thành phố và cấp phường, xã. Cấp thành phố có Hội Đông y thành phố với 03 cán bộ chuyên trách; cấp phường, xã có 15/16 Hội Đông y phường, xã với 15 cán bộ chuyên trách.

Công tác khám, chữa bệnh kết hợp với Đông y với y học hiện đại ngày càng được quan tâm thực hiện. Trung tâm y tế triển khai thực hiện chẩn đoán, điều trị phối hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật của y học hiện đại để chẩn đoán, điều trị kết hợp giữa phương pháp tây y với y học cổ truyền. Tại các Trạm y tế cơ sở, bệnh nhân được khám và điều trị Đông – Tây y kết hợp; 100% số Trạm y tế sử dụng thuốc sắc, thuốc chế phẩm, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, xông thuốc…Việc kết hợp hài hòa giữa Đông y và Tây y trong hoạt động khám, chữa bệnh gan – mật, bệnh xương khớp…Nhờ đó, tỷ lệ bệnh nhân khám, chữa bệnh y học cổ truyền ngày càng tăng. Trong giai đoạn 2018 – 2023, có 1.337 lượt người bệnh ược khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, tăng 983 lượt người so với giai đoạn 2013 – 2018; tăng 1.337 lượt người bệnh trong giai đoạn 2008 – 2013.

Trong 15 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể: Nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa tin tưởng việc khám, chữa bệnh bằng phương pháp Đông y; phòng chẩn trị Đông y của Hội Đông y thành phố và Tổ Chẩn trị trong các Trạm y tế chưa được xây dựng; việc xây dựng vườn thuốc Nam mẫu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế chưa thực hiện được; số lượng hội viên Hội Đông y tuy có tăng qua từng giai đoạn nhưng chưa nhiều.

Từ những kết quả đạt được trong 15 qua và những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong đó có Hội Đông y từ thành phố đến cơ sở cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, Thông báo Kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là cấp ủy các cấp trong vận dụng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nền y học cổ truyền; qua đó, nâng cao vị thế và trách nhiệm của Đông y trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác Đông y; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động, nhất là tận dụng triệt để các hình thức tuyên truyền hiện đại nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công tác phòng, chữa bệnh bằng Đông y; vận động Nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc gia đình để phòng, chữa bệnh.

Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và lãnh đạo Hội các cấp để xây dựng lực lượng vững mạnh; khích lệ động viên, tạo điều kiện cho các thầy thuốc Đông y hoạt động, phát triển; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động khám, chữa bệnh và công tác của hội viên. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, lương y, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, y thuật, tinh thần trách nhiệm “lương y nhừ từ mẫu” của cán bộ, hội viên, y bác sĩ đông y, chấn chỉnh và khắc phục những biểu hiện tiêu cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh bằng đông y.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Đông y, Đông dược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Đông y các cấp. Trong đó, đề ra những giải pháp, nhiệm vụ để tăng cường hiệu quả hoạt của Hội Đông y các cấp, đảm bảo sát đúng với tình hình thực tiễn, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên ngành đông y và thực hiện chính sách thu hút đội ngũ y sĩ đông y, bác sĩ công tác tại ngành y tế thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình hành nghề y dược cổ truyền phát triển. Thực hiện bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu và có chế độ khuyến khích các thầy thuốc cống kiến, phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm phòng và chữa bệnh có hiệu quả; khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng, kế thửa, nghiên cứu kết hợp Đông – tây y trong khám, chữa bệnh.

Quan tâm đầu tư kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ Đông y, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích mọi người dân và các tổ chức tham gia tích cực vào hoạt động phát triển nền Đông y để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngay tại cộng đồng. Quan tâm việc thành lập, nâng cao chất lượng các phòng khám, chẩn trị đông y, triển khai ứng dụng, kết hợp y học hiện đại với Đông y.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó có các trường hợp hành nghề khám chữa bệnh đông y trên địa bàn. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có những thành tích nổi bật đối với sự phát triển Đông y; đồng thời nghiêm túc xử lý các sai phạm, không để xảy ra tình trạng “loạn thần y”, gây bức xúc dư luận.

Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó Hội Đông y thành phố làm nồng cốt xây dựng kế hoạch hoạt động, củng cố tổ chức, phát triển hội viên, kết hợp với ngành y tế trong các hoạt động chuyên môn; đề xuất chính sách quy hoạch cùng dược liệu cần thiết, xây dựng vườn thuốc Nam; hoàn thiện mạng lưới Đông y cơ sở, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                 

 

 

 

 

   
   
   
   

Tin liên quan

LỄ RA MẮT VÀ GIẢI NGÂN VỐN HỖ TRỢ NÔNG DÂN CHO TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP MÔ HÌNH PHÂN BÒ ÉP VIÊN(18/05/2023 3:31 CH)

GIẤY MỜI CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG NINH THUẬN, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM...(25/04/2023 8:37 SA)

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Phan Rang -Tháp Chàm sơ kết quý I năm 2023(20/04/2023 4:47 CH)

Triển khai năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm(14/04/2023 8:47 CH)

Thành phố Phan Rang - tháp Chàm triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2023(06/04/2023 6:49 SA)

Tin mới nhất

LỄ RA MẮT VÀ GIẢI NGÂN VỐN HỖ TRỢ NÔNG DÂN CHO TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP MÔ HÌNH PHÂN BÒ ÉP VIÊN(18/05/2023 3:31 CH)

GIẤY MỜI CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG NINH THUẬN, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM...(25/04/2023 8:37 SA)

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Phan Rang -Tháp Chàm sơ kết quý I năm 2023(20/04/2023 4:47 CH)

Triển khai năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm(14/04/2023 8:47 CH)

Thành phố Phan Rang - tháp Chàm triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2023(06/04/2023 6:49 SA)

55 người đang online
°