CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY PRTC (TỪ NGÀY 13/11 - 17/11/2023)