Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố