Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố