Thành uỷ PRTC chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Ngày 16/6/2022, Thành uỷ PRTC đã ban hành công văn số 1360- CV/TU về việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải -Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy PRTC giao Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tích cực, chủ động, phối hợp với các sở, ngành có liên quan củatỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung được giao theo Thông báo số 170/TB-VPUB, ngày 14/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế; trước ngày 20/9/2022 phải bàn giao toàn bộ 100% mặt bằng cho 07 gói thầu giai đoạn 70% đang triển khai đấu thầu và khoảng 60% mặt bằng đối với 02 gói thầu PR-1.9 và PR-2.2. Định kỳ hàng tháng báo cáo hoặc báo cáo đột xuất để Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời chỉ đạo.

Công văn nói rõ:

- Tập trung công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xác định công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, dứt điểm; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

- Chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong diện phải thu hồi đất. Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của các hộ dân liên quan dự án để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

- Đảng ủy 16 phường, xã bám sát quy hoạch thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị, nhất là dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng, đa dạng các hình thức tuyên truyền (báo, đài, truyền thanh, Zalo, đối thoại,...), tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về những nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để người dân biết và thực hiện. Biên soạn tin, bài viết tuyên truyền các quy định về đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến độ hoàn thành dự án, lợi ích, hiệu quả của dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; kịp thời đăng tải trên hệ thống truyền thanh thành phố; cổng Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, thời gian hoàn thành trước ngày 23/6/2022.

- Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát từng hộ dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố và vì sự phát triển kinh tế - xã hội của chính địa phương nơi có dự án.

- Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi ngăn cản, cản trở quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát chặt chẽ các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy về triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục bám sát địa bàn phụ trách, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Đính kèm Công văn 1360- CV/TU của Thành uỷ

Ngọc Hương