UBND thành phố PRTC ban hành Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Năm 2022, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Các cơ quan, đơn vị, phường, xã đã phối hợp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền về Luật NVQS chưa được thường xuyên; việc quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thực hiện còn chưa chặt chẽ; tổ chức xét duyệt thực lực ở cơ sở vẫn còn sai sót, từ đó đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của thành phố. Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đúng quy trình, theo luật định; bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng, ngày 07/6/2022, UBND thành phố PRTC đã ban hành Chỉ thị số 03 /CT – UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Chỉ thị nêu rõ:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng chân trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính Phủ, Thông tư số 148/2016/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an và Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. 

Tổ chức lên danh sách thực lực, xét duyệt thực lực, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công bằng xã hội. Ủy ban nhân dân các phường, xã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp đúng thành phần quy định, bảo đảm đủ năng lực tham mưu thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

2. Ban Chỉ huy quân sự thành phố, trên cơ sở Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện của trên, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt kết quả cao. 

3. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo việc rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong năm, không để sót công dân nằm ngoài danh sách thực lực; chịu trách nhiệm kết luận về tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, lập hồ sơ xử lý những công dân vi phạm các quy định về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an đủ chỉ tiêu trên giao. 

4. Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo việc sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 và tổ chức khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự cho công dân sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chủ trì tham mưu, phối hợp bảo đảm giao quân đủ số lượng, đạt chất lượng sức khỏe trong công tác tuyển quân năm 2023. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện; đồng thời hướng dẫn bộ phận Văn hóa thông tin các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo thường xuyên, có chiều sâu. 

6. Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố hướng dẫn, kiểm tra các ngành chuyên môn cấp phường, xã; rà soát, đối chiếu, điều chỉnh, bổ sung danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn công dân được tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội theo chức năng, nhiệm vụ ngành mình phụ trách. 

7. Các cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và giáo dục, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về Luật Nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

Căn cứ nội dung Chỉ thị, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đứng chân trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy quân sự thành phố (Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết. 

Chi tiết ở file đính kèm

Ngọc Hương