Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XI và HĐND thành phố khóa XII