Phường Phước Mỹ tổ chức Hội nghị kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Sáng ngày 21/3, UBND Phường Phước Mỹ tổ chức Hội nghị kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

Theo báo cáo trong năm 2022, UBND phường Phước Mỹ đã tập trung lãnh đạo thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đạt những kết quả quan trọng, Ban hành các kế hoạch, Quyết định liên quan chương trình giảm nghèo đến các địa bàn khu phố. Phối hợp tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo; điều tra hộ nghèo; họp xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó đã thẩm định dự án hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 3 hộ nghèo với tổng số tiền trên 67 triệu đồng. Thông qua vốn vay, các hộ gia đình tổ chức thực hiện đúng mục đích dự án, nhờ sự hỗ trợ vốn của dự án đến cuối năm 2022 đã thoát 3 hộ nghèo, trong đó có 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo.

           Năm 2023, UBND Phường Phước Mỹ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo và các đối tượng khó khăn khác. Tích cực phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay để để thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững./.

Văn Chân