Kết quả thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn phường Thanh Sơn

Được sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND phường Thanh Sơn đã tập trung triển khai cùng với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn phường từ bước chuẩn bị, tuyên truyền, vận động đến triển khai rà soát, thu thập thông tin của từng hộ dân. Công tác rà soát được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, không bỏ sót và có sự tham gia, thống nhất cao của người dân; không chạy theo thành tích; kết quả rà soát phản ánh đúng thực trạng hoàn cảnh của từng hộ nghèo trên địa bàn phường. Qua kết quả rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ vốn khởi nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 có 02 hộ với tổng số tiền 26.000.000 đồng.

Nhìn chung, qua thời gian triển khai thực hiện hầu hết 02  hộ cận nghèo đã thực hiện đúng dự án như đã đăng ký ban đầu. Dự án được hỗ trợ cho hộ cận  nghèo nên trong quá trình khảo sát triển khai thực hiện rất nhanh chóng, người dân đón nhận rất phấn khởi, có vốn để làm ăn, tạo thu nhập phát triển kinh cho hộ gia đình.   

Thời gian tới, phường Thanh Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tiếp tục rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu về hỗ trợ vốn để tiếp tục có giải pháp hỗ trợ. Lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022.

Thoa