Phường Bảo An quyết tâm thực hiện các dự án chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Bảo An đã xây dựng Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề và đề ra các giải pháp thiết thực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022, làm tiền đề để tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của phường đến năm 2025.

Năm 2022, phường Bảo An đã chủ động thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững ngay từ đầu năm. Trong đó tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kim tra, giám sát, đôn đốc nhằm bảo đảm triển khai đúng tiến độ đề ra, nhất là tiến độ giải ngân vốn; tiếp tục đẩy mạnh chính sách hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung trọng tâm như hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; gắn quy hoạch với sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển các sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo ra giá trị sản phẩm cho người dân. Giảm nghèo là một bài toán khó, nhất là giảm nghèo đa chiều. Vì vậy, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và ý thức vươn lên của chính bản thân người nghèo. Công tác rà soát được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, không bỏ sót và có sự tham gia, thống nhất cao của người dân; kết quả rà soát phản ánh đúng thực trạng hoàn cảnh của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Kết quả rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ vốn khởi nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 có 03 hộ với tổng số tiền 50 triệu đồng.  

Trong thời gian tới, phường Bảo An tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo với khí thế quyết tâm cao. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, phường tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung chuyển đổi cây, con giống có giá trị kinh tế cao, nhân rộng mô hình sinh kế bền vững, thực hiện các dự án sản xuất …; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm. Với giải pháp là hướng dẫn người dân lựa chọn cây chủ lực, sản xuất sản phẩm thành hàng hóa, căn cứ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương, đồng hành cùng người dân sản xuất, mở rộng thị trường, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường./                                                                                                                                         

Văn Chân