Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo góp phần thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo của Thành uỷ, HĐND thành phố đề ra. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Theo đó, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy PRTC về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhân dân, nhất là tạo sự chuyển biến tích cực đối với hộ nghèo để chủ động vươn lên có điều kiện thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành.Tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo; huy động lồng ghép, tập trung các nguồn lực tham gia công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ theo dõi công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là cán bộ ở cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

Phấn đấu, cuối năm 2023, giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,15%/năm  và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,2%; 100% hộ thoát nghèo không tái nghèo; Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng khó khăn khác để góp phần giải quyết thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

 

 

 

 

 

 

Xuân Thoa