Nhìn lại nữa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong giữa nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ các địa phương đã cụ thể hóa chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, triển khai các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trên tinh thần toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phải tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao với tinh thần tập trung quyết liệt, mạnh mẽ, tạo khí thế phấn khởi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thành phố khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Nhìn chung, Đảng bộ cấp cơ sở đã tập trung lãnh đạo, triển khai tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết một cách thường xuyên, chặt chẽ; bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa bằng các kế hoạch, xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra giải pháp hiệu quả, phù hợp, sát thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đến nay, Đảng bộ cấp cơ sở đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, cũng như việc tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy; xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ được tiến hành đúng thời gian, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội các cấp một cách sâu kỹ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ phường Đài Sơn,nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phát triển kinh tế: Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nhìn chung, các địa phương cơ bản triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. Tập trung chỉ đạo triển khai thực Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển ngành thương mại - dịch vụ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cốt lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 2021- 2025. Ngành thương mại - dịch vụ có bước phát triển về quy mô, chất lượng, thể hiện vai trò động lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 3 năm 2020 - 2022 đạt 7,75%/năm. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được chú trọng, toàn thành phố đạt 75,0% so với Nghị quyết nhiệm kỳ.

  Về quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường và đầu tư phát triển: Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, lòng đường, vỉa hè được các địa phương tăng cường triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức tuần tra, cứu nạn cứu hộ; Đối với các địa phương ven biển, phối hợp xử lý một số vấn đề liên quan đến lưới giũ, đánh bắt và nuôi thả thủy hải sản không đúng nơi quy định, đảm bảo mỹ quan khu vực bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử; Tích cực chung tay giữ gìn vệ sinh, giảm thiểu tác hại môi trường, các địa phương duy trì và thực hiện tốt hình thu gom, vận chuyển rác không tiếp đất và thoát nước đô thị.

Về văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 11/5/2017 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn thành phố. Thực hiện Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn thành phố. Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng theo quy định, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết và ngày Thương binh - Liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đối tượng gia đình chính sách người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng ngân sách nhà nước chăm lo thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các chính sách ưu đãi, các dịch vụ xã hội cơ bản. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được chú trọng, tổ chức giám sát thường xuyên. Duy trì thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tập trung triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19, công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 được triển khai quyết liệt tại các địa phương.

Về văn hóa thông tin và thể dục thể thao: Duy trì có hiệu quả các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh tại các địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp. Hoạt động thể dục thể thao chuyển biến khá rõ nét, mang tính quần chúng sâu rộng; thường xuyên tổ chức và tham gia các giải đấu thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích cao. Phong trào thể dục thể thao được nhân dân quan tâm và thu hút nhiều người tham gia. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực thể dục thể thao trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ, tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Về quốc phòng - an ninh: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian qua được củng cố, tăng cường. Triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với mục tiêu “An dân, nắm dân, giành và giữ dân”, xây dựng “thế trận lòng dân”. Các địa phương duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng yếu trong các đợt cao điểm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai các phương án, kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo thành phố an toàn trước các sự kiện Lễ, Tết, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, điểm phức tạp trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng và có nhiều đổi mới. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. Việc khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của một số địa phương chưa đạt theo Nghị quyết nhiệm kỳ, thu ngân sách của đa số các địa phương còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, lĩnh vực công nghiệp chưa thể hiện vai trò là khâu đột phá. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của một số địa phương. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có đơn vị chưa đạt theo kế hoạch. Môi trường văn hóa, đời sống đô thị có mặt còn thiếu lành mạnh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc còn diễn biến phức tạp. Công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa thật sự đạt hiệu quả cao, các hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Việc thực hiện Quy chế làm việc của một số tổ chức cơ sở đảng về cơ chế thông tin, báo cáo, vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, vẫn còn cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật. Một số ít các đơn vị chưa đạt về chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội có mặt chậm đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát thiếu toàn diện, có lúc chưa kịp thời, việc phát hiện, xây dựng, nuôi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt chưa nhiều, có nơi chưa quan tâm đúng mức.

Trong những năm tới, tình hình quốc tế, trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế của thành phố đạt được những kết quả tích cực, là điều kiện, động lực cho phát triển của giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, những tồn tại, hạn chế nếu không khắc phục kịp thời sẽ là lực cản cho sự phát triển, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế của một số địa phương chưa đạt theo Nghị quyết nhiệm kỳ.

Trước bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng bộ từ thành phố đến cơ sở, các cấp chính quyền phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất theo phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”;  và tinh thần: “Nhận thức là phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động quyết liệt, khen thưởng là phải kịp thời, xử lý phải nghiêm minh” trong thời gian tới, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai xây dựng các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại, dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực,… để bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp thực tiễn từng địa phương. Rà soát tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp đột phá để giải quyết các vấn đề vướng mắc, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ. Chú trọng đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề theo định kỳ hàng tháng, quý, năm, bảo đảm thực chất, toàn diện.

2. Tập trung đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, bám sát 03 quan điểm và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng, Nhà nước; kích động gây chia rẽ giữa Đảng với Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

3. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp theo kế hoạch. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng kết nạp Đảng, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Tiếp tục thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quy định số 01-QĐ/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật và chức danh cán bộ chủ chốt các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc tỉnh Ninh Thuận, thực hiện kết luận tiêu chuẩn chính trị theo yêu cầu công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài; đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh. Triển khai nghiêm túc Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Rà soát, kiện toàn, củng cố Ủy ban Kiểm tra các cấp, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở.

4. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy và thực hiện tốt vai trò của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp về chính quyền địa phương.

5. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch và quản lý hiệu quả quy hoạch sử dụng đất, quản lý đô thị, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Kiện toàn bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp cao, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức trong thực thi công vụ. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực về đô thị, đất đai, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Thực hiện tốt nghị quyết về sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh; phát huy hiệu quả cơ chế đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển đột phá ngành thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch, thương mại điện tử. Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực y tế, xã hội hóa giáo dục. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nhất là chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, nâng cao công tác cải cách hành chính trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC) thành phố và đi vào hoạt động hiệu quả nhằm góp phần cụ thể hóa Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong việc quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp phục vụ Nhân dân.

6. Tăng cường công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng “gần dân, sát dân”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời giải quyết những phản ánh kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động; tập hợp quần chúng vào tổ chức và xây dựng nòng cốt. Phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình nêu gương sáng, có sức lan toả lớn trong Đảng và xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm hiệu quả theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng và chất lượng chính trị. Triển khai các biện pháp ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm; củng cố, phát huy các mô hình tự quản; Tăng cường quản lý việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý dân cư, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở khu đông dân cư, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Mai Sơn