NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XII về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030