UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư quy mô dưới 20ha trên địa bàn thành phố Phan Rang — Tháp Chàm, giai đoạn 2021-2025

Ngày 18/5/2022, đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố PRTC đã ký ban hành kế hoạch số 251, triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư quy mô dưới 20ha trên địa bàn thành phố Phan Rang — Tháp Chàm, giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hoá các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát hiển đô thị theo kế hoạch và tiến độ dự ánkhu đô thị mới, khu dân cư quy mô dưới 20ha trên địa bàn thành phố Phan Rang — Tháp Chàm, giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Qua đó, đầu tư và kêu gọi đầu tư các khu dân cư, khu đô thị mới quy mô dưới 20ha theo phân cấp của Tỉnh, góp phần khai thác có hiệu quả nguồn lực, tài nguyên đất đai, từng bước đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân, tham gia vào thị trường bất động sản, tăng thu ngân sách địa phương, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án hoàn chỉnh, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố. Từng bước chỉnh trang đô thị, hoàn thiện và nâng cao chât lượng các tiêu chí đô thị loại II.

      Trên cơ sở quy định tại Điểm a, Mục 2, Điều 1, Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, ủy quyền cho ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đối với khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn có quy mô dưới 20ha, UBND thành phố công bố danh mục 11 dự án khu đô thị mới, khu dân cư giai đoạn 2021-2025 theo thẩm quyền gồm: Khu đô thị mới Phủ Hà (phường Phủ Hà), Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh (phường Phước Mỹ và Bảo An), Khu dân cư kênh Chà Là (phường Đài Sơn), Khu dân cư bến xe Nam (phường Tấn Tài), Khu dân cư Bình Sơn (phường Mỹ Bình), Khu đô thị mới Bắc Trần Phú 2 (phường Phủ Hà), Khu dân cư chợ Nông Sản Phan Rang (phường Tấn Tài), Khu dân cư chỉnh trang Phước Mỹ, Khu trung tâm hành chính Bảo An, Khu dân cư Phủ Hà (phía Bắc đường Trần Phú) và Khu dân cư Thành Hải 1.

Theo kế hoạch, 11 dự án trên được chia làm 03 giai đoạn thực hiện, trong đó, dự án Khu đô thị mới Phủ Hà (phường Phủ Hà) đã được triển khai trong năm 2021 theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1263/QĐ-UBND, ngày 30/6/2021 với quy mô 7,07ha. 8 dự án kế tiếp sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2022 và 02 dự án Khu dân cư Phủ Hà (phía Bắc đường Trần Phú) và Khu dân cư Thành Hải 1 sẽ được thực hiện trong 3 năm cuối (từ năm 2023 đến 2025)./.

Thanh Tâm