THÀNH PHỐ PRTC QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023

Công tác giảm nghèo luôn được Cấp ủy, Chính quyền thành phố PRTC xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố xứng tầm là đô thị loại II. Chính vì vậy, những năm qua, thành phố đã huy động tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị nhằm chăm lo tốt nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn.

Năm 2022, thành phố PRTC tiếp tục huy động tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị nhằm chăm lo tốt nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn. Các hội, đoàn thể, phường, xã đã phối hợp với Nhân hàng chính sách xã hội hỗ trợ 3440 trường hợp vay vốn trên 123,2 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống; Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 13 căn và sữa chữa 02 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo; Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, hỗ trợ tiền điện cho 819 hộ nghèo với số tiền hơn 544 triệu đồng, tổ chức 13 đợt tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.574 lao động, đạt 114% kế hoạch, trong đó giới thiệu đưa 22 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 110% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, ngành LĐTB – XH thành phố và các phường xã cũng luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường...mang lại cho người nghèo trên địa bàn cuộc sống ấm no, tạo cho họ niềm tin, động viên tinh thần giúp họ vững tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm hộ nghèo xuống còn 1,30%, hộ cận nghèo còn 3,11%. So với đầu năm, hộ nghèo giảm 0,28% và hộ cận nghèo giảm 0,48%. Điều đáng ghi nhận là thành phố luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ người có công nâng cao mức sống, đến nay trên địa bàn thành phố không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Năm 2023, các ngành, các cấp và các địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt hơn nữa, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững. Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo. Gắn nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chỉnh trang phát triển đô thị. Thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần trợ cấp, tăng cường mạnh mẽ các giải pháp mang tính hỗ trợ để các đối tượng có điều kiện sản xuất – kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo được học tập, có việc làm ổn định, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp của nhà nước và cộng đồng xã hội mà phải phát huy ý chí tự lực, chăm lo lao động, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1% đến 0,15%, hộ cận nghèo giảm từ 0,15% đến 0,20%.

                                                                               

 

 

 

 

Thanh Tâm