Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố PRTC

Từ đầu năm 2022 đến nay, thông qua ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội thành phố, chi nhánh ngân hàng chính sách tỉnh đã tổ chức thực hiện giao dịch tại 16 điểm ở trụ sở của UBND 16 phường, xã với 266 tổ tiết kiệm và vay vốn.  Thông qua qua hoạt động bình xét cho vay, chi nhánh ngân hàng chính sách tỉnh đã đã giải ngân cho vay đối với 568 trường hợp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền giải ngân trên 23,7 tỷ đồng. Trong đó, cho vay đối với hộ nghèo là 535 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo 982 triệu đồng; cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên 6,5 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 210 triệu đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên 4,8 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP gần 138 triệu đồng...

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách, trong thời gian tới ban địa diện ngân hàng chính thành phố tiếp tục bám sát vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội; giải ngân kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch; Phối hợp với UBND các phường xã trong việc xác nhận đối tượng vay vốn, qua đó tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại địa phương; thường xuyên tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được kịp thời. Song song đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, rà soát các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục đích, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp đôn đốc công tác thu hồi nợ, phấn đấu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố trong quý II/2022.

Đức Cường