THÀNH PHỐ PRTC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG, GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của chính sách tín dụng ưu đãi, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách hiểu rõ lợi ích của chính sách tín dụng ưu đãi, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đúng mục đích. Riêng trong năm 2022 vừa qua, đã có 3.449 hộ thuộc các đối tượng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với số tiền được vay hơn 123 tỷ đồng, trong đó có 66 hộ nghèo, 153 hộ cận nghèo và 1.211 hộ mới thoát nghèo được vay vốn để kinh doanh, sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%, hộ cận nghèo còn 3,11% vào cuối năm 2022, giảm 136 hộ nghèo và 225 hộ cận nghèo so với đầu năm.

Những năm qua, chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố PRTC được triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật và tinh thần cho người dân, giảm nghèo bền vững.

            Ngoài ra, thông qua chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm, cho vay vốn học sinh – sinh viên và chương trình cho vay nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn, vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100 đã được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, giúp giảm tỷ lệ người thất nghiệp, cải thiện đời sống người dân và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

     Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề để chuyển đổi nghề phù hợp cũng đã được tập trung thực hiện, tạo điều kiện để lao động nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi đối với người nghèo trong việc học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Trong năm, UBND thành phố đã tổ chức 13 đợt tư vấn giới thiệu việc làm, 16 buổi tuyên truyền vận động lao động nghèo học nghề theo cơ cấu kinh tế, ngành nghề phù hợp đặc điểm phát triển kinh tế thành phố cho 386 lao động; qua đó đã kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, cung cấp đầy đủ thông tin thị trường lao động, tuyển dụng lao động, nhất là lao động có thu nhập thấp có cơ hội tìm việc làm phù hợp khả năng, tay nghề; góp phần không làm phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo do thiếu việc làm và thu nhập; đã giới thiệu việc làm cho 4.574 lao động/ 4.000 lao động, đạt 114%, trong đó giới thiệu đưa 22 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 110%.

Tuy nhiên, qua đánh giá thì đến nay, vẫn còn một bộ phận người nghèo chưa nhận thức đầy đủ, chưa có ý thức vượt khó vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chăm lo của cộng đồng, muốn được công nhận hộ nghèo để thụ hưởng các chính sách ưu đãi; nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động dồi dào, có sức khỏe nhưng không tham gia chương trình xuất khẩu lao động, đây là kênh giải quyết việc làm có hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình và thoát nghèo bền vững, trong khi Nhà nước hỗ trợ cho vay 100% chi phí dịch vụ xuất khẩu lao động.

           Thời gian tới, các ngành và phường xã trên địa bàn thành phố phải tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; rà soát bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Tích cực chủ động huy động các nguồn lực nhà nước và xã hội để đầu tư thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu giảm nghèo và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn thành phố. Tích cực vận động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo, vận động cộng đồng xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay nhận đỡ đầu, hỗ trợ địa phương khó khăn, giúp đỡ tạo điều kiện để hộ nghèo, người nghèo vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, tiếp cận thông tin; hỗ trợ phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động ... góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình cho người nghèo, hộ nghèo để giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1% đến 0,15%, hộ cận nghèo giảm từ 0,15% đến 0,20% so với năm 2022./.

 

Thanh Tâm