UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, tuyển sinh quân sự năm 2022

Trong những năm qua, công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS; đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ và công tác Tuyển sinh quân sự đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng theo quy định, hướng dẫn của trên. Qua đó đưa công tác Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và công tác Tuyển sinh quân sự ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác Quốc Phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức để nâng cao trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và thu hút học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc dự thi vào các Học viện, nhà trường trong Quân đội; công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ vẫn còn chưa chặt chẽ; tỷ lệ trúng tuyển vào các trường Quân đội hàng năm chưa cao. Để kịp thời khắc phục những hạn chế; tiếp tục triển khai tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Tuyển sinh quân sự năm 2022 đạt hiệu quả, có chất lượng. Chấp hành Chỉ thị Số 21/CT-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022. Ngày 16/3/2022, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 02/ CT-UBND về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022.

Chỉ thị nêu rõ:  

1. Chủ tịch UBND 16 phường, xã; Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ và công tác Tuyển sinh quân sự năm 2022. Tổ chức rà soát đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản Hướng dẫn thực hiện về đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng. Tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ, bảo đảm đăng ký hết đối tượng, đúng Luật định. Triển khai thực hiện công tác Tuyển sinh quân sự chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh các trường trung học phổ thông, thanh niên, quân nhân xuất ngũ để đăng ký dự thi vào các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng trong Quân đội để nâng cao chất lượng Tuyển sinh quân sự. 

2. BCH Quân sự thành phố chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, trường học đứng chân trên địa bàn triển khai làm tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ bảo đảm chặt chẽ, đăng ký hết số lượng đối tượng được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ và các văn bản Hướng dẫn hiện hành. Chủ trì phối hợp với Ban Tuyển sinh quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tốt việc sơ tuyển, tuyển chọn thí sinh đăng ký dự thi Tuyển sinh quân sự theo đúng quy định Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng. 

3. Công an thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã và Cảnh sát khu vực phối hợp Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã và Ban Quản lý các thôn, khu phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai việc rà soát danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ bảo đảm chính xác, không để sót công dân thuộc diện đăng ký nhưng không được đăng ký; chỉ đạo việc điều động công dẫn đến đăng ký và bảo đảm an toàn các điểm tổ chức đăng ký. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố triển khai làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và hướng nghiệp Tuyển sinh quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn Văn hóa thông tin các phường, xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức; làm cho nhân dân đặc biệt là công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ nâng cao nhận thức về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

5. Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Tuyển sinh quân sự thành phố tổ chức thông báo, tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp năm học 2021 - 2022, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự để tạo nguồn cán bộ cho Quân đội. 

6. Phòng Nội vụ thành phố phối hợp với BTC Thành uỷ, BCH Quân sự thành phố và Đảng ủy, UBND 16 phường, xã tuyển chọn đối tượng đi đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở theo chỉ tiêu tỉnh giao, bảo đảm sau khi đào tạo 100% học viên tốt nghiệp bố trí làm cán bộ BCH Quân sự phường, xã. 

7. Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với BCH Quân sự thành phố và Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh tham dự xét Tuyển sinh quân sự năm 2022 theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng. 

8. Đề nghị Thành Đoàn chỉ đạo tốt việc tuyên truyền trong Đoàn viên, Thanh niên tham gia đăng ký Nghĩa vụ quân sự và đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ và tuyên truyền hướng nghiệp Tuyển sinh quân sự cho học sinh, Đoàn viên, Thanh niên; chỉ đạo các tổ chức trực thuộc có kế hoạch bồi dưỡng phát triển Đoàn viên cho số thanh niên, học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự năm 2022, bảo đảm theo quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn trong tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng 

9. Đề nghị các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp với BCH Quân sự thành phố tổ chức đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình còn trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự và thực hiện Luật Dân quân tự vệ. 

 

Ngọc Hương