Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2023