THÀNH PHỐ PRTC HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP XANH

Với định hướng phát triển ngành nông nghiệp đô thị xanh, đô thị vườn theo quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố, những năm qua, ngành nông nghiệp của thành phố PRTC từng bước chuyển dịch phù hợp với quá trình đô thị hóa, đạt hiệu quả sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất sản xuất và tập trung đầu tư phát triển theo hướng nông nghiệp xanh, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra, đi đôi với việc tuyên truyền, vận động bà con nông dân tham gia mở rộng quy mô sản xuất, UBND thành phố đã tập trung củng cố hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp, tổ hợp tác liên kết với nông dân, hỗ trợ giống và hướng dẫn về mặt kỹ thuật cũng như trong việc tìm đầu ra cho nông sản, tạo niềm tin để bà con nông dân an tâm sản xuất. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được triển khai và nhân rộng như: sản xuất theo hướng Vietgap, an toàn trên cây lúa, nho, táo, rau, quả và một số vật nuôi. Chất lượng về giống cây trồng vật nuôi, dịch vụ thú y được chú trọng. Cơ cấu trong nội bộ ngành được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các loại cây trồng-vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Cụ thể như: ứng dụng những tiến bộ khoa học đầu tư thâm canh cây lúa đạt sản lượng từ 21.000-22.000 tấn/năm, sản lượng nho tươi đạt 4.000-4.200 tấn/năm; diện tích rau đậu cây thực phẩm sản xuất với sản lượng đủ đáp ứng được nhu cầu của dân thành phố. Việc duy trì ứng dụng hầm khí Biogas Composite trong xử lý chất thải chăn nuôi và ứng dụng mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà đã mang lại hiệu quả đáng kể cả về kinh tế lẫn môi trường, góp phần ổn định và phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn thành phố theo hướng bền vững.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp, những năm qua, hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư kiên cố hóa, các tuyến kênh chính và cấp 2, 3 hàng năm đều được nạo vét, tu sửa và kiên cố dần, đầu tư hệ thống kênh Chà Là, Nhị Phước, Ông Cố vừa đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, vừa thoát nước đô thị, kết hợp giao thông. Thành phố đầu tư vốn sự nghiệp nông nghiệp để hỗ trợ và dân đóng góp tu sửa xây mới các công trình thủy lợi nhỏ kết hợp nội đồng, góp phần tích cực thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố, chỉ 5,2%, song  những thành quả đạt được từ việc ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap trong thời gian qua đã tác động tích cực, giúp nông dân trên địa bàn thành phố PRTC thấy được lợi ích từ việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, thay thế dần tập quán canh tác cũ để tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập, ổn định đời sống, đồng thời góp phần đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2007- 2021 5,33%/năm. Cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành trồng trọt từ 53,8% (năm 2007) lên 59,16% vào cuối năm 2021, tỷ trọng ngành chăn nuôi giảm từ 42,4% (năm 2007) còn 33,87% vào cuối năm 2021. Các dịch vụ phục vụ ngành nông nghiệp phát triển mạnh chiếm 6,97% trong nội bộ ngành và tăng 3,23 lần so với năm 2007. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha diện tích đất nông nghiệp năm 2021 đạt 291,7 triệu đồng/ha.

Như vậy có thể nói, mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thu hẹp dần trong những năm qua do quá trình đô thị hóa, nhưng nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên giá trị sản xuất của ngành tăng đáng kể. Thực hiện đạt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm diện tích trồng lúa một cách hợp lý, tăng diện tích trồng cây thực phẩm và phát triển diện tích trồng cây ăn trái, ứng dụng khoa học kỹ thuật để mở rộng diện tích cây măng tây, cây nha đam, cây hoa ly, cúc vàng, đặc biệt, đang triển khai xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây nha đam; Triển khai quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, phân bố hợp lý chuồng trại, để bảo đảm vệ sinh môi  trường và phát triển chăn nuôi bền vững; Tập trung phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác đạt 375 triệu đồng/ha/năm trong giai đoạn 2020 – 2025./.

Thanh tâm

 

Thanh Tâm