ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI-TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN RANG- THÁP CHÀM

Dự án Môi trường bền vững các Thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang- Tháp Chàm do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản, Ban xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước làm Chủ đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ- TTg ngày 06/4/2016; điều chỉnh tại Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 và gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 về từ năm 2017 đến 30/6/2024. Mục tiêu dự án là đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe của người dân thành phố tham gia Dự án thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quan cảnh đô thị; hỗ trợ tăng cường quản lý dự án và cải cách thể chế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, với tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh tại Quyết định 1278/QĐ-TTg ngày 21/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 103,82 triệu USD tương đương 2.328.669 triệu đồng.

Dự án được phân làm 2 giai đoạn thực hiện và thi công xây dựng: 

1. Giai đoạn 30% đã hoàn thành thi công 03/04 gói thầu xây lắp và 01 gói thầu mua sắm gồm

+ Xây dựng khu Tái định cư Phan Đăng Lưu; 

+ Xây dựng nhà vệ sinh trường học và công cộng: 03 trường học (TH Phú Thọ, TH Đô Vinh 2, THCS Nguyễn Văn Trỗi) và 02 công cộng (Khu vực công viên 16/4 và Công viên Bình Sơn) 

+ Cải tạo/ xây dựng mới các kênh: Kênh Tấn Tài (đoạn TT5); Kênh Chà Là (đoạn CL2) Kênh Nhị Phước (đoạn NP3, NP4); Đông Nam; TH5 

+ Mở rộng và kéo dài đường Hẻm 150. 

+ Trang thiết bị văn phòng 

2. Giai đoạn 70% đang triển khai gồm các hạng mục: 

+ Cải tạo/ xây dựng mới các kênh: Kênh Tấn Tài (đoạn TT1, TT2, T3, TT4, TT6); Kênh Chà Là (đoạn CL4, CL5, CL6) Kênh Nhị Phước (đoạn NP1, NP2) 

+ Xây dựng mới/cải tạo 02 hồ: Hồ Điều hòa trung tâm; hồ Đông Hải; 

+ Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải Phan Rang; 

+ Mở rộng và kéo dài đường Huỳnh Thúc Kháng; 

+ Cải tạo hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 trên địa bàn thành phố. 3. Tình hình thực hiện các gói thầu tính đến ngày 29/10/2022: Các gói thầu xây lắp vốn ODA (13 gói): Đã hoàn thành 03 gói. 

- Đang triển khai thi công 07 gói thầu, gồm: 

+ PR-1.2 Xây dựng mới kênh Đông Nam và đoạn kênh Tấn Tài trong khu đô thị Đông Nam; Xây dựng tuyến cống chung cấp 2. 

+ PR-1.5 : Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Tấn Tài (đoạn TT1-từ cống Ba Họng đến sân vận động); đường quản lý và tuyến cống bao dọc kênh. 

+ PR-1.6A : Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Tấn Tài (đoạn TT2; TT3); đường 

quản lý và tuyến cống bao dọc kênh. 

+ PR-1.6B: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Tấn Tài (đoạn TT4; TT6); đường quản lý và tuyến cống bao dọc kênh. 

+ PR-1.7 : Nâng cấp, cải tạo kênh Nhị Phước (NP1; NP2) và tuyến cống bao dọc kênh. 

+ PR-1.8 : Nâng cấp kênh Chà Là và đường quản lý dọc kênh (đoạn CL4, CL5, CL6, bề rộng mặt kênh B=12-18m- từ đường 16/4 đến Hải Thượng Lãn Ông). 

+ PR-1.10A: Xây dựng tuyến cống chung thoát nước; tuyến cống thu gom nước thải; trạm bơm, giếng tách, cống cấp 3. 

- 01 gói thầu “PR-1.10B (Cải tạo nâng công suất nhà máy xử lý nước thải ): Đang triển khai đánh giá lựa chọn nhà thầu. 

- 02 gói thầu (PR-1.9: Xây dựng hồ điều hòa trung tâm; hồ Đông Hải và tuyến cống thoát nước từ hồ Đông Hải và PR-2.2: Mở rộng và kéo dài đường Huỳnh Thúc Kháng): Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

4. Về công tác đấu nối nước thải

Lũy kế từ đầu dự án đến ngày báo cáo đạt 4.294 đấu nối/kế hoạch 15.500 đấu nối cả dự án (Đạt 28%). Trong đó: 

+ Đến cuối năm 2021 đã đạt 1.500 đấu nối. 

+ Trong năm 2022 đã đạt 2.794/3.500 đấu nối kế hoạch năm (Đạt 80%) 

5. Về thu tiền dịch vụ thoát nước, tính đến cuối tháng 10-2022, lũy kế tiền dịch vụ thoát nước nộp về ngân sách là 5,2 tỷ đồng. 

6. Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn dự án liên quan trên 1.600 hộ dân; trong đó giai đoạn thực hiện 30% với 389 hộ đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng một số hộ đơn lẻ; giai đoạn 70% có 07 gói thầu phải thu hồi đất với khoảng trên 1.220 hộ, trên địa bàn các phường thuộc Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

Tổng tiến độ dự án đến nay đạt khoảng 50%. Dự án đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, các ngành và Chủ đầu tư gấp rút triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo mục tiêu đã cam kết với Ngân hàng Thế giới. 

Ngọc Hương