16 PHƯỜNG XÃ

16 PHƯỜNG XÃ

01

Phường Đô Vinh

Bí thư: Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch: Đường Quốc Thanh

02593.888112  

vanphongdanguydovinh@gmail.com

ubnddv@ninhthuan.gov.vn

02

Phường Bảo An

Bí thư: Nguyễn Thanh Sương

Chủ tịch: Nguyễn Minh Tuấn

02593.888007

danguybaoan@yahoo.com.vn

ubndba@ninhthuan.gov.vn

03

Phường Phước Mỹ

Bí thư: Nguyễn Ngọc Ẩn

Chủ tịch: Hồ Hải Hưng

02593.823346

danguyphuocmy@gmail.com

ubndpm@ninhthuan.gov.vn

04

Phường Phủ Hà

Bí thư: Lương Hoài Nam

Chủ tịch: Bành Thế Hưng

pu_phuongphuha@yahoo.com

ubndph@ninhthuan.gov.vn

05

Phường Thanh Sơn

Bí thư: Nguyễn Huy Trân

Chủ tịch:  Hoàng Minh Khánh

02593.822913

danguythanhson@yahoo.com.vn

ubndts@ninhthuan.gov.vn

06

Phường Đài Sơn

Bí thư: Trần Thị Thái Vân

Chủ tịch: Nguyễn Giang Trường

02593. 825052

vanphongdanguydaison@gmail.com

ubndds@ninhthuan.gov.vn

07

Phường Đạo Long

Bí thư: Võ Trọng

Chủ tịch: Nguyễn Minh Thành

02593.823636

danguyphuongdaolong@gmail.com

ubnddl@ninhthuan.gov.vn

08

Phường Kinh Dinh

Bí thư: Bùi Thị Xuân Khang

Chủ tịch:Nguyễn Thị Thanh Tâm

02593.822561

danguykinhdinh@gmail.com

ubndkd@ninhthuan.gov.vn

09

Phường Mỹ Hương

Bí thư: Phạm Đình Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch: Võ Chí Đại

02593.822522

 

ubndmh@ninhthuan.gov.vn

10

Phường Tấn Tài

Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chủ tịch: Trần Huỳnh Huy Hoàng

02593.822558 

 

ubndtt@ninhthuan.gov.vn

11

Phường Mỹ Bình

Bí thư: Trần Thanh Minh

Chủ tịch: Trần Kim Cường

02593.834572

vpdumybinh@gmail.com, ubndmb@ninhthuan.gov.vn

12

Phường Mỹ Đông

Bí thư: Đào Huyền Trung

Chủ tịch: Đào Huyền Trung

02593.897574

danguyphuongmydong@yahoo.com.vn

ubndmd@ninhthuan.gov.vn

13

Phường Mỹ Hải

Bí thư: Lê Đức Hùng

Chủ tịch: Trần Thị Minh Tuyết

02593.827571

danguyphuongmyhai@yahoo.com

ubndmhai@ninhthuan.gov.vn

14

Phường Đông Hải

Bí thư: Hà Nam Hồng

Chủ tịch: Nguyễn Đức Chung

02593.827585

 

ubnddh@ninhthuan.gov.vn

15

Phường Văn Hải

Bí thư:  Bùi Tấn Sang

Chủ tịch: Trần Ngọc Minh

02593.822976

 

vpubndvanhai@yahoo.com.vn

16

Xã Thành Hải

Bí thư: Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch: Phạm Thanh Quang

02593.823011

danguyxa_thanhhai@yahoo.com.vn

ubnd_th@ninhthuan.gov.vn