ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI-TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN RANG- THÁP CHÀM

Dự án Môi trường bền vững các Thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang- Tháp Chàm do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ban xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước làm Chủ đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016; điều chỉnh tại Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 và gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 về từ năm 2017 đến 30/6/2024 Mục tiêu đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe của người dân thành phố tham gia Dự án thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quan cảnh đô thị; hỗ trợ tăng cường quản lý dự án và cải cách thể chế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân với tổng mức đầu tư là 87,90 triệu USD

Dự án được phân làm 2 giai đoạn: giai đoạn 30% đã hoàn thành thi công 03/04 gói thầu xây lắp và 01 gói thầu mua sắm và giai đoạn 70% đang triển khai. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành thi công 3 gói thầu xây lắp, đang triển khai 8 gói thầu, 2 gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Về công tác đấu nối nước thải, trong năm 2022 đã thực hiện đấu nối hệ thống nước thải tại 2.148 vị trí, nâng tổng số lượng đã đấu nối là 3.648/15.500 điểm đấu nối, đạt 24%. Về thu tiền dịch vụ thoát nước, tính đến cuối tháng 9-2022, tiền dịch vụ thoát nước nộp về ngân sách là 4,5 tỷ đồng. Giải ngân vốn năm 2022 đạt 54% (vốn ODA đạt 47%, vốn đối ứng đạt 81%). Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn dự án liên quan trên 1.600 hộ dân; trong đó giai đoạn thực hiện 30% với 389 hộ đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng một số hộ đơn lẻ; giai đoạn 70% có 8 gói phải thu hồi đất với khoảng trên 1.220 hộ.

Tổng tiến độ dự án đến nay đạt khoảng 50%. Dự án đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, các ngành và Chủ đầu tư gấp rút triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo mục tiêu đã cam kết với Ngân hàng thế giới.

Ngọc Hương