Năm 2021, công tác thu ngân sách thành phố gặp khó khăn do đại dịch

Do tác động của dịch Covid-19, kinh tế trên địa bàn thành phố PRTC trong năm qua chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, sản xuất công nghiệp - xây dựng giảm, lao động không có việc làm tăng, thu nhập người lao động giảm nhiều, cùng với việc thực hiện các chính sách thuế như: giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định 27 của Thủ tướng Chính phủ, miễn thuế cho hộ kinh doanh trong 02 quý III và quý IV theo Nghị định 92 của Chính phủ, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định 52 của Chính phủ đã làm cho công tác thu ngân sách thành phố gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, năm 2021, tổng thu ngân sách thành phố ước gần 647 tỷ đồng, trong đó thu theo phân cấp hơn 250 tỷ đồng, chỉ đạt 93,4% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ngành thuế thành phố cũng đã tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phối hợp với 16 phường xã và các ngành có liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, khai thác các nguồn thu mới, nhất là khai thác các nguồn lực đất đai, nhiều nguồn thu đạt cao như: thu thuế từ doanh nghiệp ngoài tỉnh ước trên 106%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 100,3%, thu tiền cho thuê đất, mặt nước ước đạt 381%, thu phí - lệ phí cân đối ngân sách ước trên 108% so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao.     

Năm 2022, UBND thành phố tập trung huy động tốt nhất các nguồn lực, khai thác tốt các nguồn thu lớn; thực hiện quản lý thu ngân sách có hiệu quả, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế, đồng thời, chỉ đạo Chi cục thuế thành phố, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn và Chủ tịch UBND 16 phường xã tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh trong việc tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua, tổng thu ngân sách thành phố đạt 590,835 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối theo phân cấp là 260 tỷ đồng./.

Thanh Tâm