Triển khai công tác quân sự quốc phòng những tháng cuối năm trên địa bàn thành phố

Trong 9 đầu năm, thành phố PRTC đã tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự trên địa bàn. Tổ chức giao 274 quân tham gia nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao; tuyên truyền giáo dục có hiệu quả về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về  nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban chỉ huy quân sự thành phố đã phát huy vai trò nồng cốt trong tham gia thựuc hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid-19, đến nay đã tham mưu thành lập 8 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố. tổ chức thành công diễn tập chiến đầu phòng thủ cấp thành phố. Ngòa ra, Chính sách hậu phương quân đội ngày càng được quan tâm với nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, bàn giao nhà tình nghĩa…

3 tháng cuối năm 2021, thành phố PRTC tiếp tục  thực hiện triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, trọng tâm là các nội dung như: tăng cường phối hợp chặt chẽ các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng giữ vững an ninhchính trị,  trật tự xã hội và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh, trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết đại hội XIII của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang chính quy sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt mọi mặt sẵn sàng cho nhiệm vụ công tác tuyển quân nhăm 2022.

Đức Cường