Thành phố PRTC đẩy mạnh giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm đúng mức, giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thấm quyền theo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh điểm nóng hoặc kéo dài vụ việc làm nảy sinh tình hình phức tạp, đặc biệt là trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Qua thống kê, 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đã tiếp 377 lượt với 80 công dân đến thắc mắc, khiếu nại các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình, trong đó, thành phố tiếp 36 lượt, cấp phường, xã tiếp 341 lượt công dân. Qua đối thoại trực tiếp, hầu hết các vụ việc đã được lãnh đạo UBND thành phố giải thích và hướng dẫn công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường. Đối với công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, các ngành của thành phố đã tiếp nhận 164 đơn bao gồm: 6 đơn tố cáo, 104 đơn khiếu nại và 54 đơn kiến nghị, phản ánh. Thanh tra thành phố đã phân loại và tham mưu UBND thành phố giải quyết 89/95 đơn thuộc thẩm quyền của thành phố. Đối với 69 đơn không thuộc thẩm quyền đã mời công dân đến hướng dẫn, giải thích và có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 6 tháng cuối năm, UBND thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và không bị kẻ xấu kích động, lôi kéo dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các vụ việc đã giải quyết, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người. Duy trì nề nếp tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trình độ của cán bộ tiếp công dân ở cấp phường, xã. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, đặc biệt là công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư để tránh gây bức xúc trong nhân dân./.

Thanh Tâm