BCH Quân sự thành phố PRTC tổ chức khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021.

            Sáng 9/6, BCH Quân sự thành phố tổ chức khai mạc hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021.

Tham gia hội thi 48 thí sinh là những chính trị viên, chỉ huy trưởng và phó đến từ Ban chỉ huy quân sự 16 đơn vị phường xã trên địa bàn. Trong thời gian 3 ngày, các đội thi sẽ trải qua ba phần thi dành cho các đối tượng dự thi khác nhau gồm: nhận thức pháp luật về DQTV, Tham mưu xây dựng và báo cáo Kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021 – 2025” của phường, xã mình theo quy định của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. phương pháp chuẩn bị và thực hành lên lớp giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân phường, xã; Bắn súng K54…

Thông qua hội thi lần này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ cho đội ngũ là cán bộ phụ trách ở địa phương, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu đề xuất có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và triển khai thực hiện pháp luật về DQTV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đức Cường