Nghị quyết số 71/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố PRTC khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây