TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026