Phương án triển khai công tác bầu cử trong tình hình dịch Covid-19

Phương án bầu cử trong tình hình dịch Covid_0001.pdf