TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2021-2026, Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7, GỒM CÁC PHƯỜNG KINH DINH, MỸ HƯƠNG, ĐẠO LONG, TẤN TÀI, MỸ HẢI, THANH SƠN, ĐÀI SƠN, MỸ BÌNH THUỘC THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM