TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2021-2026, Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 GỒM CÁC PHƯỜNG BẢO AN, ĐÔ VINH, PHƯỚC MỸ, PHỦ HÀ THUỘC THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM VÀ XÃ NHƠN SƠN THUỘC HUYỆN NINH SƠN.