TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2021-2026, Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8, GỒM CÁC PHƯỜNG ĐÔNG HẢI, MỸ ĐÔNG, VĂN HẢI VÀ XÃ THÀNH HẢI THUỘC THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM.