Nghị quyết số 21/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức người theo đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố PRTC nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây