Triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương năm 2021. UBND thành phố PRTC vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 201 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định về công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện và quản lý sau cai; công tác hỗ trợ người nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Lồng ghép chương trình, chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp như đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, trẻ em đủ 16 tuổi trở lên, các hộ gia đình nghèo nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến tệ nạn xã hội. Vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, người đang sử dụng ma túy từ bỏ ma túy, người hoạt động mại dâm chuyển đổi nghề, tham gia công tác tiếp nhận và hỗ trợ người sau cai nghiện, người nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về gắn với các cuộc vận động thực hiện phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, khu dân cư văn hóa. Tiếp tục phát huy Đội công tác xã hội tình nguyện về phòng, chống ma túy, mại dâm, tăng cường các hoạt động phòng ngừa tệ nạn xã hội phát sinh từ cộng đồng dân cư. 

Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu 100% đối tượng nghiện ma túy tại địa phương phải có hồ sơ quản lý; khoảng 50% người cai nghiện ma túy trở về được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.  Giảm tối thiểu số cơ sở kinh doanh, dịch vụ: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm... có dấu hiệu hoạt động mại dâm . 

Ngọc Hương