Đảng ủy Phường Mỹ Hương tập trung lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Thực hiện Nghị quyết năm 2020 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhất định, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song Ban Chấp hànhĐảng bộ phường Mỹ Hương đã tập trung chỉ đạo UBND, khối Mặt trận, đoàn thể chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đạt kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 1.766 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 11%, giữ vững cơ cấu: Thương mại - dịch vụ, Công nghiệp - xây dựng và Nông nghiệp.

Trong năm, Đảng ủy phường đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, kế hoạch của Thành ủy PRTC, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và việc làm trong mỗi cán bộ, đảng viên. Trong lãnh chỉ đạo, đảng ủy luôn bám sát các quy chế làm việc của Đảng bộ đã ban hành, học tập và tập huấn nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên chỉ đạo, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng và chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị vững mạnh. Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị cũng như trong các tầng lớp nhân dân nhằm tập hợp đoàn kết dân tộc, tôn giáo dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể phường đạt trong sạch vững mạnh.

          Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị từ phường đến khu phố được nâng lên. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân từng bước được nâng cao; công tác giám sát được thực hiện thường xuyên. Công tác dân vận hướng về cơ sở và gắn với các phong trào thi đua thiết thực, ý thức của nhân dân đối với cộng đồng được nâng lên thể hiện sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân đối với những Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cùng góp sức, chung tay giữ gìn an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thanh Tâm