Phường Văn Hải với các phong trào thi đua yêu nước

          Năm 2020, Cấp ủy Đảng và Chính quyền phường Văn Hải đã tập trung tuyên truyền, vận động trong nhân dân tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó chú trọng nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào, các cuộc vận động, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt và khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tổ chức thành viên của UBMTTQVN phường Văn Hải xác định là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, do đó, trong quá trình thực hiện đã chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm. Qua phong trào khơi dậy tinh thần tiết kiệm, thi đua sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học – khuyến tài, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn hóa cũng đã được cán bộ và nhân phường đồng lòng thực hiện. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường bình quân hàng năm đều tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong năm 2020 vừa qua, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn phường đạt 603 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ đạt trên 322 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2019, đóng góp 53,5% trong cơ cấu kinh tế của toàn phường. Ngành Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đóng góp trên 30% tổng giá trị sản xuất kinh tế địa phương với doanh thu trên 182 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2019. Đối với ngành nông nghiệp, thực hiện chủ trương giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế toàn phường, ngay từ đầu năm, UBND phường cũng đã tuyên truyền nhân dân áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGap, lựa chọn những cây, con có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, mặc dù diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp so với trước đây nhưng giá trị sản xuất của ngành trong năm cũng đã đạt gần 98 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019 và chiếm 16,2% cơ cấu kinh tế toàn phường. Các phong trào: Toàn dân làm kinh tế giỏi, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã khơi dậy truyền thống cần cù, lao động sáng tạo của nhân dân, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi tăng lên hàng năm, tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Ngoài ra, các phong trào thi đua như: phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và phong trào thi đua xây dựng Đảng, Mặt trận, các đoàn thể vững mạnh trong năm qua cũng đã được cán bộ và nhân dân phường Văn Hải tham gia một cách tích cực, nhất là quan tâm đến việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng, nâng cao mức sống người có công, chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của các trường học trên địa bàn được nâng lên đáng kể. Trong năm có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua bình xét cuối năm, 17/17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ, 94,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chính quyền đạt vững mạnh và các đoàn thể chính trị đều đạt suất sắc.

Năm 2021, phường Văn Hải tăng cường thực hiện Chỉ thị 34, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 52, ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân địa phương chung sức chung lòng, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, hoàn thành chỉ tiêu thi đua năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thanh Tâm