Đảng bộ Phường Phủ Hà nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngay sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác triển khai, quán triệt ở phường Phủ Hà – thành phố PRTC khá nghiêm túc. Từ mở hội nghị cho cán bộ chủ chốt đến triển khai chỉ thị tới chi bộ, các đoàn thể và nhân dân... xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; học tập tư tưởng tấm gương, phong cách của Bác gắn với xây dựng những chuẩn mực đạo đức; quy định rõ trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, định kỳ kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác... hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với những nội dung lớn như: thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong phong cách, tác phong làm việc…

Từ học tập đã chuyển hóa thành làm theo, cán bộ, công chức phường thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan, thực hiện tiết kiệm chi phí, sử dụng tài chính công đúng theo quy định, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, quản lý tài sản, thiết bị của cơ quan, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức…Đánh giá qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại phường Phủ Hà có thể khẳng định rằng: Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ phường được tiến hành đúng yêu cầu. Nội dung nghiên cứu, học tập Chỉ thị được xây dựng sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm cụ thể và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đã có tác động mãnh mẽ đến tinh thần tự hào dân tộc trong cán bộ, công chức toàn phường, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức trong mỗi cá nhân.

Công tác triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường đã đạt được kết quả thiết thực. Cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trong toàn phường nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương: Năm 2016, 2018 được UBND Tỉnh tặng cờ “Dẫn đầu thi đua cụm xã, phường thành phố Phan Rang – Tháp Chàm”; Năm 2017, UBND Tỉnh tặng cờ “Dẫn đầu thi đua trong phong trào toàn dân BVANTQ”; Năm 2018, Bộ Công an tặng cờ “Dẫn đầu thi đua trong phong trào toàn dân BVANTQ” và Thành ủy tặng giấy khen cho Đảng bộ phường đạt tiêu biểu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018”.     

Thực hiện Chỉ thị 05 không còn là cuộc vận động mà trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên phường Phủ Hà nói chung, thành phố PRTC nói riêng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là NQ Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăṇ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nôị bộ và NQ 06 của tỉnh ủy về xây dựng thành phố PRTC đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thanh Tâm - Đức Cường