Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ mở rộng Quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Đô Vinh và Bảo An, thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận