Đơn vị sự nghiệp

100%

 1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền  ththanh  thành phố

CQ: 0259.3822577

Email: trungtamvhttprtc@gmail.com

 

       2. Trung tâm y tế thành phố

 

CQ:0259.3822946

Email: ttyt_prtc@ninhthuan.gov.vn

 

        3. Chi cục thuế thành phố CQ: 0259.3822958

Email:cctphanrang.nth@gdt.gov.vn

 

 

       4. BQL các Công trình hạ tầng thành phố

 CQ: 0259.3825578

Email: banquanlytp@yahoo.com

 

        5. Đội quản lý Trật tự đô thị thành phố

 

CQ:

Email:

    

        6. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TPCQ:0259.3820958
Email:

 

        7. Ban quản lý Chợ Tháp Chàm CQ: 0259.3888036

Email:

 

        8. Ban quản lý Chợ Thanh Sơn

 

CQ: 0259.3825043

Email:

        9. Trung tâm phát triển Quỹ đất  CQ:
Email:

6 người đang online
°